Všeobecné Pravidlá

BUM sa koná každú tretiu Sobotu v mesiaci Máj daného roku.

REGISTRÁCIA:

Registrácia bude prebiehať v Dome kultúry v Námestove, v čase od 12:00 – 14:00 hod.

Uzávierka registrácie je o 14:00 hod

Online registrácia: na uvedenom linku

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgbzGZQNG5OQj-s5SCWbcdNYIh6wLfQk2bqzDpOSHAY0JvCQ/viewform

Uzávierka Online registrácie je vo Štvrtok o polnoci, v týždni kedy sa koná pretek.

Pretek – informácie:

Štart začína o 15:00 hod. 

Hlavný pretek začína o 15:30 hod.

Štart aj cieľ je na Hviezdoslavovom námestí v Námestove.

15:00 – ‘250m’ štart detskej kategórie – DMU/DŽE mladší – Hviezdoslavovo námestie.

15:15 – ‘500m’ štart detskej kategórie – DMU/DŽE starší – Hviezdoslavovo námestie.

15:30 – ‘5 km a 10 km’ štart hlavnej kategórie – MU/ŽE/M60/Ž60 – trať bude viesť ulicami mesta Námestovo.

Limit na pretek je 100 minút.

Beh na 10km sa zaratáva ako hlavný beh do OBL.

Beh ulicami mesta Námestova sa bude konať v sobotu

so štartom aj cieľom na Hviezdoslavovom námestí v Námestove.

Štartovné na jedného účastníka je:

– hlavná kategória 5,- €, 

– detská kategória starší 3,- €,

– detská kategória mladší – nespoplatnená

Štartovné sa platí v deň preteku pri registrácii. V cene štartovného je občerstvenie (voda, ovocie, sladkosť), darček od sponzorov a zapožičanie meracieho čipu (pri jeho strate bude účtovaná suma 10/20€).

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny sumy štartovného

KATEGÓRIE: podľa veku

Detská mladší:

–    Chlapci     – DMU – 6-8

–    Dievčatá   – DŽE – 6-8

–    Chlapci     – DMU – 9-10

–    Dievčatá   – DŽE – 9-10

Detská starší:

–    Chlapci     – MU – 11-13

–    Dievčatá   – ŽE – 11-13

Hlavná:

–    Chlapci     – MU – 14-15

–    Dievčatá   – ŽE – 14-15

–    Dorastenci     – MUD 16-18

–    Dorastenky    – ŽED 16-18

–    Juniori          – MUJ 19-21

–    Juniorky        – ŽEJ 19-21

–    Muži             – MU22 a viac

–    Muži             – MU40 a viac

–    Muži             – MU50 a viac

–    Ženy             – ŽE22 a viac

–    Ženy             – ŽE40 a viac

–    Ženy             – ŽE50 a viac

Povinnosti:

Účastník je povinný počas behu používať podľa možnosti chodníky kvôli bezpečnosti, keďže trať vedie mestom.

Trasa bude riadne označená. Na každej križovatke bude stáť minimálne jeden usporiadateľ, ktorý pretekárov nasmeruje. Každý pretekár musí prejsť celú trasu, bez skracovania a zároveň prejsť všetkými kontrolnými stanovišťami na trase preteku.

POPIS:

Maximálny počet účastníkov je limitovaný na 350.

Program preteku:

12:00 – 14:00 – Registrácia

15:00 – Štart detskej kategórie mladší

15:15 – Štart detskej kategórie starší

15:30 – Štart hlavnej kategórie

17:10 – Ukončenie preteku

17:30 – Vyhodnotenie

Preteku sa nemôžu zúčastniť osoby pod vplyvom alkoholických a omamných látok. Účastníci mladší ako 18 rokov sú povinní prísť v doprovode rodiča  alebo zákonného zástupcu.

Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Námestovo.

Organizátor si v prípade nepriaznivého počasia vyhradzuje právo na zmenu času a miesta konania podujatia, prípadne z bezpečnostných dôvodov aj zastavenie, alebo úplné zrušenie preteku počas jeho priebehu.

Od roku 2019 sme súčasťou Oravskej Bežeckej Ligy, ktorá združuje behy na Orave a taktiež vyhodnocuje bežcov z Okresu Námestovo.

Zabojujte o lepšie umiestnenie v rámci ligy a zúčastnite sa nášho behu.

Viac info nájdete tu: http://obl.sk/

Vecné ceny získavajú prví traja v každej kategórii.

Každý, kto zaplatí štartovné, prispeje automaticky 1 Euro nadácii Námestovský Anjel, ktorej bude po preteku odovzdaný šek.

Súhlas:

Prehlasujem, že som dostatočne pripravený na štart na podujatí, prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Oboznámil som sa s propozíciami podujatia, s organizačným poriadkom podujatia a pokynmi organizátora. Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvýšenú fyzickú aj psychickú záťaž a prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí. Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora ani ďalších fyzických alebo právnických osôb spojených s organizáciou podujatia.

Prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé.

Prehlásenie potvrdzujem “Odkliknutím súhlasného tlačidla pri online registrácii, alebo podpisom pri registrácii na miest “, a teda svojim podpisom (resp. podpisom zákonného zástupcu).

V prípade otázok nás kontaktujte na:

e-mail: behulicamimesta@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/bumnamestovo/

WEB: https://bumno.sk/